МАТААСТАЙ

Матаас бүхий: дөрвөн матаастай (дөрвөн талдаа матаас бүхий) - Тэр шар буюу хүрэн дэлгэрэнгүй... Д.Гонгор нар. Д.Сүхбаатарын тухай дуртгалууд.