МАРААТАЙ

Мараа бүхий: мараатай газар (мараа бүхий газар).