МАНЬ

Тухайн хүнийг үл тоомсорлосон нь, сайх, өнөөх: мань залуу (өнөөх залуу) - Манаачийн дэлгэрэнгүй... Б.Нямаа. Арандалынхан.