МАНИГАРДАХ

Манигар учраас тохирохгүй байх, хэтэрхий манигар болох.