МААЖ I

Нүүр дүүрэн нөрөөтэй, цоохор.

Ижил үг:

МААЖ II

МААЖ III