маагууран суух
юмны учир олохгүй алмайран мангардуу байдалтай суух