АНАГ II

1. Анаж зэхсэн ажил;


2. Эмх замбараа: анаг занагүй [хоршоо] (эмх замбараагүй), Анаг занаггүй (сонор сэрэмжгүй, анаж занасан дэлгэрэнгүй...
Ижил үг:

АНАГ I

АНАГ III