АНАГААХ

Өвчнийг эмчлэх, илааршуулах, эдгээх: анагаах ухаан (өвчнийг оношлох, эмчлэх, сэргийлэх, хүнийг дэлгэрэнгүй...

анагаах ухаан

өвчнийг оношлох, эмчлэх, сэргийлэх, хүнийг эрүүлжүүлэх тухай шинжлэх ухаан, тэжээхүй ухаан

анагаан эдгээх илааршуулан эдгээх
эмчлэн анагаах эмчлэн эдгээх
анагаахын ёс зүй

эмч, эмнэлгийн ажилтны өөр хоорондоо болон өвчтөнтэй харилцах хэм хэмжээ, эрх үүргийн тухай сургаал