ЛОНХГОР

Хүн, амьтны гэдэс цүдгэр, цүрдгэр, лонх хэлбэртэй болсон байдал.