ЛАХГАР

Хүн, амьтны бүдүүн, тарган байдал: лахгар биетэй (лухгар биетэй хүн), лахгар хүн дэлгэрэнгүй...

лахгар биетэй лухгар биетэй хүн
лахгар хүн бүдүүн тарган хүн