АН I

Юмны хагарч үүссэн гав цав: ан гарах (цав гарах, цавтах), ан үүсэх (цав үүсэх, нүх дэлгэрэнгүй...

ан гарах цав гарах, цавтах
ан үүсэх цав үүсэх, нүх үүсэх
газрын ан цуурч хагарсан газрын цав
хадны ан хагарсан хадны цуурхай, ангархай
ан гав юмны хагарч цуурсан хэсэг
ан завсар зай завсар
ан цав гав цав
Ижил үг:

АН II

АН III

АН IV:

АН V