ЛАНТГАР

Хүн, амьтны толгой түрүү болон эд юмны үзүүр хошуу нь хэвийн байдлаас лагс том - Хөнгөн хар тоорцогтой, хөгшин дэлгэрэнгүй... Ч.Лхамсүрэн. Хүрэн морь., лантгар толгой (зантгар толгой), лантгар биетэй (лагс том биетэй), лантгар бөгстэй (бүдүүн бөгстэй).

лантгар толгой зантгар толгой
лантгар биетэй лагс том биетэй
лантгар бөгстэй бүдүүн бөгстэй