ЛАНТГА :

лантга хийх (лантгар зүйлийн хөдөлж ядан байх), лантга лантга хийх (лантганах).

лантга хийх лантгар зүйлийн хөдөлж ядан байх
лантга лантга хийх лантганах