ЛАНТАН
/ хими /

Химийн махбод - Дэлхийн чухаг ховор язгуур махбодын бүлгийн металлууд, …цери, лантан зэрэг орно.дэлгэрэнгүй...