ЛАНТАР :

лантар хийх (лахгар хүн гүйж чадахгүй байх).