ЛАНТАЙЛГАХ

Лантгар болгуулах, лантгар харагдуулах.