ЛАНС

Дархны хэрэглэх нэгэн зүйл багаж; мөнгийг шавангаас татах хэрэгсэл.