лааны бадам
шатаж байгаа лааны голын үзүүрт бөөгнөрсөн хөө