лаа сүүмэлзэх
салхинд лааны гэрэл гуйвалзан бүдгэрэх