ИЧ

1. Солгой гэдэгтэй эсрэгцэлдсэн утга; баруун, зөв этгээд - Ар өвөр, ич, солгой, орой, ул хэмээх зургаан тал, дэлгэрэнгүй... “Монголын судлал” сэтгүүл., ич гар (баруун гар, зөв гар), ич тал (баруун тал, зөв тал), ич тэгээ (ич тал, саадаг зүүх этгээд);


2. Санаа явдал нэг: нэг ич хүмүүс (нэг санаатай хүмүүс), ич нийлэх (сэтгэл санаа таарах, хоорондоо эвсэж дэлгэрэнгүй...
ич гар баруун гар, зөв гар
ич тал баруун тал, зөв тал
ич тэгээ ич тал, саадаг зүүх этгээд
нэг ич хүмүүс нэг санаатай хүмүүс
ич нийлэх сэтгэл санаа таарах, хоорондоо эвсэж хамтрах