ИЧГҮҮРТЭЙ

Ичгүүр бүхий юм - Сүүлд хамгийн ичгүүртэйгээр шийтгэгдэх болно. Ж.Дамдин. Миний Монгол.