ИЧГҮҮРТЭН

Ичгүүрт этгээд - Хир үгүй ичгүүртэнтэй бүү нөхөц. Д.Равжаа. Зохиолын эмхэтгэл.