ИЧГҮҮРТ

Ичгүүр бүхий: ичгүүрт амьтан (ичгүүрт хүн), ичгүүрт хэрэг (сэтгэл зовмоор хэрэг) - Ичгүүрт явдлыг дэлгэрэнгүй... Ж.Дашдорж. Монгол цэцэн үгийн далай.

ичгүүрт амьтан ичгүүрт хүн
ичгүүрт хэрэг сэтгэл зовмоор хэрэг