ИНТЕРФЕРЕНЦЛЭХ

Интерференц болох: цахилгаан соронзон долгион интерференцлэх (цахилгаан соронзон долгион хүчтэй дэлгэрэнгүй...