ИЛХЭН

Нэлээд ил; тодорхой - Санасан энэ сэтгэлд минь саран мэт илхэн. Д.Равжаа. дэлгэрэнгүй... илхэн байх (илт мэдэгдэж, үзэгдэж харагдаж байх), илхэн хураах (нүдэнд ил хураах).

илхэн байх илт мэдэгдэж, үзэгдэж харагдаж байх
илхэн хураах нүдэнд ил хураах