ИЛРЭГДЭХ

Илрэн гарах - Дайсан болох нь илрэгдсэн билээ. Д.Гонгор нар. дэлгэрэнгүй...