ИЛРҮҮЛЭЛТ

Илрүүлэх үйлийн үр дүнг заасан нэр - Гэмт хэргийн илрүүлэлт өсөж байна. “Ардын эрх” сонин.