ИЛМҮҮР

Дүүрэн боловч овоолгоотой биш байдал: илмүүр нэг аяга будаа (тэгш дүүрэн нэг аяга будаа).