ИЛЖРҮҮЛЭХ

Юмыг муутгах, илжирхий болгох, ялзруулах - Арьс илжрүүлэн орхих гэж авч хатаахгүй яасан юм бэ? дэлгэрэнгүй...