ИЗОМЕР

Бүрдэл адил боловч бүтэц өөртэй химийн нэгдэл.