идэш өгөх
а. Хахууль өгөх; б. Тоглоход зориуд идэш болгох