аахилаачингийн дэргэд уухилаачин

ажил хийж байгаа хүний дэргэд ажил хийсэн дүр эсгэх гэсэн санаа