аатга аатга
а. Аатгар юмны байн байн хөдлөх нь; б. [шилжсэн] Ихэрхэг дээрэлхүү авирлах байдал