ЗУРАГДАХ

1. Хүний ур авьяасаар зураг бий болох: хөрөг зурагдаж дуусах (хөрөг бүтэх);


2. Иртэй, ирмэгтэй зүйлээс ор мөр, зураас бий болох, гэмтэх: зурагдсан пянз (гэмтсэн пянз).

хөрөг зурагдаж дуусах хөрөг бүтэх
зурагдсан пянз гэмтсэн пянз