ЗУРАГТ I

Зураг бүхий: зурагт самбар (уран зураг, гэрэл зураг зэргийг дэлгэн үзүүлэх самбар), зурагт дэлгэрэнгүй... (дүрс, чимэглэлээр нэмэн баяжуулсан сонин), зурагт сэтгүүл (гар зураг, гэрэл зураг голлон нийтэлдэг дүрс чимэглэл бүхий сэтгүүл), зурагт үлгэр (үлгэрийн агуулгаар зурсан зургууд), зурагт хуудас (а. Ерөнхийлөл, зүйрлэл, бэлгэдлийг ашиглан болзолт чимэглэлээр энгийн ойлгомжтой дүрслэн үзүүлдэг зураасан зургийн нэг төрөл; б. Төрөл бүрийн сурталчилгааны зорилгоор хэвлэсэн том хэмжээний хуудас).

зурагт самбар уран зураг, гэрэл зураг зэргийг дэлгэн үзүүлэх самбар
зурагт сонин дүрс, чимэглэлээр нэмэн баяжуулсан сонин
зурагт сэтгүүл гар зураг, гэрэл зураг голлон нийтэлдэг дүрс чимэглэл бүхий сэтгүүл
зурагт үлгэр үлгэрийн агуулгаар зурсан зургууд
зурагт хуудас а. Ерөнхийлөл, зүйрлэл, бэлгэдлийг ашиглан болзолт чимэглэлээр энгийн ойлгомжтой дүрслэн үзүүлдэг зураасан зургийн нэг төрөл; б. Төрөл бүрийн сурталчилгааны зорилгоор хэвлэсэн том хэмжээний хуудас
Ижил үг:

ЗУРАГТ II