ЗИГОТ

Үр тогтсон өндгөн эс, эвсэл үр; үр хөврөлийн хөгжлийн эхний шат.