ЗИНДАА

1. Зэрэг, цол, эд баялаг, мэдлэг боловсролын ялгаа түвшин;


2. Мөнхүү ялгаа, түвшнээр хамаарах үзэл.