ЗИРАА
/ ургамал /

Нийлмэлтэн овгийн өвслөг ургамал; гоньд.