ЗАНГАДАХ

Занга тавьж агнах, зангадаж барих: зурам зангадах (урхи тороор зурам барих, агнах).