ЗАНГАЛАЙ I
/ амьтан /

Богширгын чинээ биетэй, бие чандар эрээн нэгэн зүйл шувуу.

Ижил үг:

ЗАНГАЛАЙ II

ЗАНГАЛАЙ III