ЗАНГАЛ II

1. Их уудам: зангал дөрвөн далай (дөрвөн их далай);


2. Сул задгай: ангал зангал болох (салиу долиу болох).

зангал дөрвөн далай дөрвөн их далай
ангал зангал болох салиу долиу болох
Ижил үг:

ЗАНГАЛ I