амарлингуйг баригч
/ хуучирсан /
саад тотгор, барцдыг тэвчин амгалан тайвныг бясалгагч