алдаа эндэгдэл залрах
алдаа эндэгдэл арилж төвшрөх