ажлаас зайламтгай хүн
ажлаас хойргошин зугтаадаг хүн