загалтай адуу
загал зүсмийн ямар нэг адуутай сүрэг