арван хоёр завхайтай эмээл
арван хоёр иж хэрэглэлтэй эмээл