дөнгө наймын завхай
дөнгө наймтай ижил нүхтэй мод бол гуя найм