ЗААХАЙ
/ яриа /

Зарга, заалхай: зарга заахай [хоршоо] (зарга тэмцэл).