ЗАВАА II

Эш үндэс; бурхны шашны бурхан болох зам мөрийг шүүн барьдаг гүн ухааны дотоод сургаалын таван үндсийг нэвтэрхий мэдсэн дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЗАВАА I

ЗАВАА III