заадлаараа салах

тухайн зүйл нийлж уулзсан хэсгээрээ тасрах